Biorezonans magnetyczny (BRT)

Bioresonance Therapy (BRT) to metoda wykorzystujaca naturalne promieniowanie wytwarzane przez komórki naszego organizmu. Każda z nich to maleńki elektromagnes, wytwarzający wokół siebie pole magnetyczne. Jest ono niewielkie, ale po zsumowaniu pól wszystkich komórek, uzyskujemy specyficzny wzorzec prawidłowego pola dla konkretnej tkanki lub narządu.

Jeśli są w nich zmiany patologiczne, pole to ulega zaburzeniu. Urządzenie do biorezonansu odczytuje to pole, a następnie wytwarza własne pole, tak aby wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie i wzmocnić właściwe.

Biorezonans BRT to bezinwazyjna metoda leczenia różnych schorzeń. Skutecznia w przypadkach gdy medycyna i farmakologia są bezradne - najcześcięj w leczeniu dolegliwości za strony układu kostno-stawowego, pokarmowego, krażenia, oddechowego, moczowego, nerwowego.

Ponieważ kazdy narząd ma swoje własne spektrum drgań i każde schorzenie wymaga innego ustawnienia aparatury i umiejscowienia elektrod, kazdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Terapia odbywa się etapami w kilkunastominutowych sesjach. Nie wiaże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.

schemat aparatury BICOM

Terapia Metodą BRT

  • W organiźmie człowieka i na zewnątrz występują drgania elektromagnatyczne. Tym drganiomelektromagnetycznym podlegają procesy biochemiczne i są one przez te drgania sterowane. Zespoły komórek i organy mają drgania o pewnej określonej częstotliwości. W ten sposób powstaje spektrum drgań w całym organiźmie.
  • Przy występowaniu drgań elektromagnetycznych występują u każdego człowieka, oprócz drgań fiziologicznych, również drgania patologiczne wywołane np. przez obciążenia toksyczne, zraniania, infekcje, niewyleczalne choroby, uszkodzenia w wyniku błędnego leczenia.
  • Sumę drgań fiziologicznych nazywamy drganiami własnymi pacjenta.
  • Drgania własne pacjenta (PES) mogą być pobrane z zewnętrznej części organizmu (tzw. działanie antenowe) i skierowane do aparatu BRT przy pomocy przewodu.
  • Przy pomocy nowoczesnego układu elektronicznego (aparat BRT) z drgań własnych pacjenta (PES) zostaną wytworzone drgania terapeutyczne, bez dodawania innej albo technicznie wytworzonej częstotliwości.
  • Drgania własne pacjenta przekształcone na drgania terapeutyczne zostaną zwrócone przy pomocy aparatu BRT z powrotem do organizmu pacjenta. Działanie terapeutyczne nie następuje w aparacie BRT, lecz w samym organiźmie pacjenta.
  • Drgania terapeutyczne działają w organiźmie pacjenta z jednej strony przez kasowanie względnie redukowanie drgań patologicznych, a z drugiej strony przez pobudzanie względnie umocnienie drgań fizjologicznych.
  • Celem terapii biorezonansowej jest redukcja, względnie eliminowanie drgań patologicznych i równocześnie drgań fiziologicznych.
  • Po poprawie biofizjologicznego stanu energetycznego nastąpi po pewnym czasie polepszenie przebiegów biochemicznych w kierunku normalizacji względnie wyzdrowienia.
  • Głównym celem terapii biorezonansowej jest zaktywizowanie sił regulujących, przynależnych do danego organizmu i uwolnienie ich od zakłócających wpływów patologicznych w takim zakresie, który jest konieczny do całkowitego wyzdrowienia.